MARI

Solidarité COVID-19

MARI

Solidariteit COVID-19

MARI

Solidarity COVID-19

email : mari@alwaysdata.net

téléphone : +32 491 22 54 07

Tijdelijke voedingsdistributie dienst voor mensen die kwetsbaar zijn voor Covid-19 of werkzaam zijn in de zorgsector.

Wie is MARI?

Mari is een tijdelijke voedseldistributie dienst die is opgericht als reactie op de Covid-19-crisis.

MARI bezorgt voedingspakketten ter waarde van 20€ een pakket bevat verse groenten en fruit, droge voeding (pasta, rijst, peulvruchten), conserven en melkproducten.

Al onze producten zijn biologische en van lokale afkomst.

MARI is het initiatief van één persoon die op vrijwillige basis samenwerkt met Marché de la Glacière - die zijn faciliteiten en toeleveringsketen deelt. Meer informatie over de producenten kunt u vinden op https://www.marchebio.be/.

Wij leveren per fiets aan de volgende gemeenten: Brussel, Sint-Gillis, Vorst, Elsene, Anderlecht, Molenbeek.

Voor wie is MARI?

De thuisbezorging richt zich uitsluitend op zij die extra kwetsbaar zijn voor Covid-19, zij die geïsoleerd of zij die direct betrokken zijn bij het beheer van de gezondheidscrisis hiertoe behoren; besmette mensen, mensen die het risico lopen een ernstige vorm van Covid-19 te ontwikkelen (als gevolg van een reeds bestaande pathologie, hun leeftijd), eenoudergezinnen, zorgverleners en hun gezinnen.

Voor wie is MARI niet?

Om een goede werking te garanderen tijdens deze noodsituatie is MARI er niet voor mensen die in staat zijn zichzelf te bevoorraden. We moedigen hen aan om hun lokale bedrijven te ondersteunen.

We stellen echter aan iedereen die zich voor MARI wil inzetten om een "Solidariteits pakket" aan te schaffen.

Wat wij u aanbieden

Wij leveren "voeding pakketten" bij u thuis, deze zijn door ons samengesteld en zijn afgesteld op de aankomst en de beschikbaarheid van de producten. De pakketten bevatten fruit en groenten, zetmeelrijke voedingsmiddelen (pasta, rijst en/of peulvruchten), conserven en zuivelproducten*.

Het is mogelijk hier basis keukenbenodigdheden aan toe te voegen zoals zout, boter, olie of meel (zie lijst van aanvullende kruidenierswaren).

De kosten van de mand zijn 20€. De winstmarge wordt berekend op basis van de winstmarge die in Le Marché de la Glacière wordt behaald; alle winsten worden echter overgeheveld naar de "solidariteits pakke" en om de kosten voor het opzetten van de dienst te dekken.

De manden worden samengesteld volgens de aankomst en de beschikbaarheid van de producten. Ze omvatten fruit en groenten, zetmeelrijke voedingsmiddelen (pasta, rijst en/of peulvruchten), conserven en zuivelproducten. Elke week proberen we de samenstelling van de manden te diversifiëren.

Een typische mand bevat bijvoorbeeld : Knoflook, 400g wortel, 200g bruine champignons, 250g witloof, 500g uien, 700g aardappelen, een halve rode kool, een bos peterselie, 200g citroen, 600g sinaasappel, een blikje 340g tomatenpulp, 250g linzen van koraal, 250g witte rijst, 250g pennepasta, 100g feta.

*eieren zijn momenteel niet leverbaar vanwege de ongewoon hoge vraag de voorbije weken. Van zodra deze terug op voorraad zijn worden ze opnieuw geleverd.

De kruidenierswinkel.

De kruidenierswinkel bestaat uit volgende basis producten:

De bestellingen van basisproducten gebeurt samen met het bestellen van een "Market Basket" of een "Solidarity Basket" en kan

Koop een mandje.

Pakketten zijn voor de unieke prijs van 20€. het is mogelijk meerdere pakketten per huishouden te bestellen.

Bestellingen per e-mail: mari@alwaysdata.net of per telefoon: +32 491 22 54 07 moeten betaald worden bij levering. Een kaartlezer wordt dan voorzien en gedesinfecteerd voor en na gebruik.

Online bestellingen dienen via paypal te worden betaald door onderstaande link te volgen. Wees zeer zorgvuldig met het invullen van de leveringsinformatie.

Steun MARI, het "Solidariteits Pakket".

MARI is er voor mensen die zowel fysiek als economisch verzwakt kunnen zijn door de epidemie.

U kunt hen ondersteunen door een "Solidariteits Pakket" aan te schaffen voor 20€; zo draagt u bij aan de voedselbehoefte van een persoon voor een week.

Het ‘Solidariteits Pakket’ is samengesteld uit dezelfde elementen als het "Markt Pakket", dit mandje wordt gedoneerd aan iemand die gedestabiliseerd is of als gevolg daarvan economisch verzwakt is door de gezondheidscrisis.

De betrokkenen kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen. Afhankelijk van de vraag worden de resterende korven via de Voedselbank van Brussel herverdeeld.

De giften voor de "Solidariteits Pakketten" kunnen worden gedaan tijdens de leveringen, in de winkel van de Marché de la Glacière (rue de la Glacière 16, 1060 Sint-Gillis) of online, door deze link.

Veiligheid bij de producten.

Onze teams - die de producten voorbereiden en leveren - houden zich op de hoogte van de nieuwste veiligheidsmaatregelen in verband met de COVID-19 gezondheidscrisis en besteden bijzondere aandacht aan de verpakking van de manden om de risico's op besmetting zoveel mogelijk te beperken. We raden echter aan om zowel de verse producten met zeep als de handen zorgvuldig te wassen, zowel voor als na de behandeling van de verpakte producten.

Veiligheidsoverwegingen bij de levering.

Bij de levering zal de verantwoordelijke voor de levering de bestelling voor de deur neerleggen evenals de kaartlezer (voor e-mail- of telefoonbestellingen), en zal dan drie meter naar achteren stappen om de veiligheid van iedereen te garanderen. De kaartlezer wordt voor en na de bestelling gedesinfecteerd.

De betaling kan per kaart gebeuren, contactloos of door de kaart in te brengen.

email : mari@alwaysdata.net

téléphone : +32 491 22 54 07

Qui est MARI ?

MARI est un service de distribution alimentaire temporaire mis en place face à la crise sanitaire du Covid-19.

MARI livre à domicile des paniers à 20€ comprenant des aliments frais (fruits et légumes), secs (pâtes, riz, légumineuses), des conserves et des produits laitiers.

Tous les produits sont certifiés biologiques, locaux et issus de circuits courts.

MARI est l'initiative d'une personne travaillant, de manière bénévole, en collaboration avec le Marché de la Glacière, qui met à disposition ses locaux et sa chaîne d’approvisionnement. Vous pouvez en apprendre plus sur les producteurs en vous rendant sur le site https://www.marchebio.be/.

La livraison des paniers est effectuée à vélo dans les communes suivantes : Bruxelles, Saint-Gilles, Forest, Ixelles, Anderlecht, Molenbeek.

A qui s’adresse MARI ?

Le service de livraison de paniers à domicile s’adresse exclusivement aux personnes vulnérables, isolées ou directement impliquées dans la gestion de la crise sanitaire du Covid-19 ; cela inclut les personnes infectées, les personnes présentant un risque de développer une forme sévère de Covid-19 (en raison d’une pathologie préexistante, de leur âge ou de difficultés à se déplacer), les familles monoparentales, le personnel soignant et leur foyer.

A qui ne s’adresse pas MARI ?

Afin de répondre à ces situations d’urgence, MARI n’est pas proposé aux personnes en capacité de se réapprovisionner par elles-mêmes. Nous les invitons à se rendre dans leurs magasins d’alimentation locaux afin de soutenir leurs commerces de proximité.

Cependant nous leur proposons de participer à l'initiative MARI grâce à l’achat d’un « panier solidaire ».

Ce que nous proposons.

Nous livrons à domicile des « paniers du marché », composés par nos soins selon l’arrivage et la disponibilité des produits. Les paniers comprennent des fruits et légumes, des féculents (pâtes, riz et/ou légumineuses), des conserves et des produits laitiers*.

Il est possible d’ajouter des options comprenant des éléments de base comme du sel, du beurre, de l’huile ou de la farine (voir liste des produits complémentaires d’épicerie).

Le coût du panier est de 20€. La marge de bénéfice est calculée suivant celle réalisée au magasin Le Marché de la Glacière; seulement tous les bénéfices sont reversé pour les “paniers solidaires” et pour compenser les frais de mise en place du service.

*Les œufs sont actuellement une denrée difficile à approvisionner en raison de la demande inhabituellement élevée survenue ces dernières semaines. Nous les inclurons aux paniers dès que cela nous sera possible.

Qu'est-ce qu'il y a dans mon panier.

Les paniers sont composés selon l’arrivage et la disponibilité des produits. Ils comprennent des fruits et légumes, des féculents (pâtes, riz et/ou légumineuses), des conserves et des produits laitiers*. Nous tentons chaque semaine de diversifier la composition des paniers.

Un panier type comprend par exemple : Une tête d'ail, 400g de carotte, 200g de champignon brun, 250g de chicon, 500g d'oignons, 700g de pomme de terre farineuse, un demis choux rouge, un botte du persil plat, 200g de citron, 600g d'orange de table, une boite de 340g de pulpe de tomate, 250g de lentilles corail, 250g de riz blanc, 250g de pâtes penne, 100g de feta.

L'épicerie.

L'épicerie se compose d'éléments d'alimentation de base :

Les commandes s'effectuent dans un même temps que celle d'un « panier du marché » ou d'un « panier solidaire » :

Acheter un panier.

Les paniers sont au prix unique de 20€. Plusieurs paniers par foyer peuvent être commandés.

Les commandes par email : mari@alwaysdata.net ou par téléphone : 00 32 489 74 23 58 sont à régler à la livraison. Un lecteur de carte sera alors mis à disposition et désinfecté avant et après utilisation.

Les commandes en ligne sont à régler via paypal en suivant le lien ci-dessous. Attention de bien remplir les informations de livraison.

Soutenir MARI, les « paniers solidaires ».

MARI s’adresse aux personnes que l’épidémie peut fragiliser aussi bien physiquement qu’économiquement.

Vous pouvez les soutenir en participant à l’achat d’un « panier solidaire » d’un montant de 20€ : vous contribuez ainsi à subvenir aux besoins alimentaires d’une personne pour une semaine. Composé des mêmes éléments que le panier du marché, celui-ci est offert à une personne fragilisée et dont les revenus sont faibles ou conséquemment atteints par la crise sanitaire.

Les personnes concernées peuvent directement nous contacter. En fonction de la demande directe, les paniers restant seront redistribués via la Banque Alimentaire de Bruxelles.

Les dons pour les paniers solidaire peuvent se faire lors des livraison, en magasin au Marché de la Glacière (Rue de la Glacière 16, 1060 Saint-Gilles) ou en ligne en suivant ce lien :

Sécurité à prendre vis-à-vis des produits.

Nos équipes qui préparent et livrent les produits se tiennent informées au jour le jour des informations relatives à la crise sanitaire du COVID-19 et portent un soin particulier à l'empaquetage des paniers pour minimiser au maximum les risques de contamination. Cependant, il est conseillé de laver avec du savon les produits frais et de se laver les mains avant et après manipulation des produits emballés.

Sécurité à prendre lors de la livraison.

Lors de la livraison la personne en charge de la livraison déposera la commande devant la porte, ainsi que le lecteur de carte pour les commandes par email ou par téléphone, puis se reculera de trois mètres afin de garantir la sécurité de chacun·e. Le lecteur de carte sera désinfecté et préparé au montant de la commande. Le paiement pourra être effectué par contact ou en insérant la carte. Le terminal sera désinfecté après chaque commande.

email : mari@alwaysdata.net

phone : +32 491 22 54 07

Temporary food distribution service for people vulnerable to Covid-19 or involved in the health crisis.

Who is MARI?

Mari is a temporary food distribution service set up in response to the Covid-19 health crisis.

MARI delivers home baskets at 20€ including fresh food (fruits and vegetables), dry food (pasta, rice, legumes), preserves and dairy products.

All our products are organic and locally sourced.

MARI is the initiative of a person working on a voluntary basi in collaboration with Marché de la Glacière — which is sharing its facilities and supply chain. You can learn more about the producers by visiting https://www.marchebio.be/.

We deliver by bike to the following municipalities: Brussels, Saint-Gilles, Forest, Ixelles, Anderlecht, Molenbeek.

Who is MARI for?

The home basket delivery service is aimed exclusively at vulnerable people to Covid-19, isolated or directly involved in the management of the health crisis; this includes infected people, people who are at risk to develop a severe form of Covid-19 (due to a pre-existing pathology, to their age or to difficulties to move), single-parent families, caregivers and their families.

Who MARI isn’t for?

In order to respond to these emergency situation, MARI is not intended for people who are able to resupply themselves. We encourage them to support their local businesses.

However, we suggest to everyone who would like to get involved in MARI to purchase a "Solidarity Basket".

What we are proposing.

We deliver "Market Baskets" to your home, composed by us according to the arrival and availability of products. The baskets include fruit and vegetables, starchy foods (pasta, rice and/or legumes), preserves and dairy products*.

It is possible to add options including basic elements such as salt, butter, oil or flour (see list of complementary grocery products).

The cost of the basket is 20€. The profit margin is calculated according to the profit margin achieved at Le Marché de la Glacière; however, all profits are transferred to the "solidarity baskets" and to cover the costs of setting up the service.

A typical basket includes for example : Garlic, 400g of carrot, 200g of brown mushroom, 250g of chicory, 500g of onions, 700g of potato, half a red cabbage, a bunch of parsley, 200g of lemon, 600g of table orange, a tin of 340g of tomato pulp, 250g of coral lentils, 250g of white rice, 250g of penne pasta, 100g of feta.

*Eggs are currently to supply due to the unusually high demand of the last few weeks. We will include them in the baskets as soon as possible.

The grocery store.

The grocery store consists of basic groceries:

Orders are placed at the same time as a "Market Basket" or a "Solidarity Basket":

Buy a basket

Baskets are at the unique price of 20€. Several baskets per household can be ordered.

Orders by email: mari@alwaysdata.net or by phone: 00 32 489 74 23 58 are to be paid on delivery. A card reader will then be provided and disinfected before and after use.

Online orders are to be paid via paypal by following the link below. Be very careful to fill in the delivery information.

Support MARI, the "Solidarity Basket".

MARI is for people who may be physically as well as economically weakened by the epidemic.

You can support them by purchasing a "Solidarity Basket" for 20€; this way, you contribute to provide for a person's food needs for a week.

Composed of the same elements as the "Market Basket", this basket is given to someone who is destabilised or consequently economically affected by the health crisis.

Those concerned can directly contact us. Depending on the demand, the remaining baskets will be redistributed via the Food Bank of Brussels.

Donations for the "Solidarity Baskets" can be made during deliveries, in the shop at the Marché de la Glacière (Rue de la Glacière 16, 1060 Saint-Gilles) or online, by following this link:

Safety to be taken with the products.

Our teams — who prepare and deliver the products — keep themselves informed of safety updates related to the COVID-19 health crisis and take particular care in the packaging of the baskets to minimise the risks of contamination as much as possible. However, we recommend to wash carefully fresh produces with soap as well as your hands, before and after handling packaged products.

Safety considerations to be taken during delivery.

Upon delivery, the person in charge of the delivery will leave the order in front of the door, as well as the card reader (for email or telephone orders), and will then step back three meters to ensure the everyone's safety. The card reader will be disinfected before and after and will be prepared for the amount of the order. Payment can be made by contact or by inserting the card.